Контакти

Адрес:

Централа: 1124, гр.София,
ул. Цар Иван Асен II, №22, ет.2

За връзка от цялата страна:
Телефони:

02 946 1180
02 946 1448
02 943 3317

Факс:

02 944 12 72

Мобилен:

0878 533 873

E-mail:

office@bulservice.bg

Полезно

Често задавани въпроси (FAQ)

Мой съсед не плаща месечните си вноски. Може ли да се предприемат мерки ?!

Заплащането на консумативни разноски в размер и срокове, определен от общото събрание, е задължение на всеки собственик. При неизпълнение на това задължение председателят на управетлния съвет (управителят) може да пристъпи към принудително събиране на дължимите суми по реда на Гражданския процесуален кодекс (чл. 28, ал. 2 от ЗУЕС), като е възможно изпълнението да се насочи и върху обекта, собственост на длъжника.

Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:

......................

9. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд "Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части;

10. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;

Мога ли да правя подобрения по сградата и след това да претендирам разходите ми да бъдат възобновени от останалите живущи?

Да, но само ако става дума за ремонт, който касае общи части на сградата и е бил неотложен и в следтвие на който са предотвратени бъдещи щети по сградата. ЗУЕС, (6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по чл. 50 след представяне на документи, удостоверяващи плащанията.

Как се гласува на общо събрание?

Според ЗУЕС:

Чл. 17. (1) В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

Как се свиква общо събрание?

Според ЗУЕС:

Ред за свикване на общото събрание на собствениците

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи - не по-късно от 24 часа. Датата и часът задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик или ползвател, който не ползва самостоятелния си обект или ще отсъства повече от един месец, уведомява писмено управителя или председателя на управителния съвет, като посочи електронна поща и адрес, на които да му бъдат изпращани покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Съобщаването по ал. 2 за провеждане на общо събрание може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на поканата, което се удостоверява с подпис на лицата, които свикват общото събрание, или чрез изпращане на поканата на адрес, включително чрез електронна поща, ако такива са посочени.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато лицето по ал. 2 не е посочило електронна поща или адрес, на които да се изпращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, то се смята за уведомено за свикване на общото събрание по реда на ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато самостоятелният обект е общинска или държавна собственост, кметът на общината или съответният орган, на когото е предоставено управлението върху имота, уведомяват писмено за данните по ал. 2 управителя или председателя на управителния съвет. В този случай се прилагат разпоредбите на ал. 3 и 4.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

(7) В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.

(8) Освен в неотложни случаи, общото събрание не може да се свиква във:

1. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

2. дни, обявени за официални празници;

3. дни, обявени от Министерския съвет за почивни.

Как се разпределят разходите по общите части на една сграда ?

Разходите за фонд "ремонт и обновяване", тези за управление, поддръжка и охрана на общите части се определят и се регламентират с решение на Общото събрание на Етажната собственост.

Според ЗУЕС:

Фонд "Ремонт и обновяване"

Чл. 50. (1) Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд "Ремонт и обновяване".

(2) Средствата във фонда се набират от:

1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.

2. други източници.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение, която се открива на името на председателя на управителния съвет (управителя) или на сдружението.

(4) Средствата във фонда се разходват за:

1. извършване на дейностите по чл. 48, чл. 49 и за оборудване;

2. изпълнение на мерките и указанията от техническия паспорт на сградата;

3. други разходи, определени с решение на общото събрание.

(5) Разпореждането със средствата от сметката по ал. 3 се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение за тяхното използване, прието от общото събрание.

В ЗУЕС има определен начин за разпределяне на разходите за управление и поддръжка, който според някои юристи е препоръчителен, ако Общото събрание не вземе решение, регламентиращо начина на разпределяне на вноски. Възниква въпросът, каква е ситуацията в бизнес сградите и в комплексите с имоти от смесено естество (апартаменти, офиси, магазини и т.н.). ЗУЕС не дава конкретен отговор за това.

Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост (Загл. изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

Чл. 51. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).

(4) Когато по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата има портиер, разходите за него се разпределят при условията и по реда на ал. 1 и 3.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател по ал. 5 заплаща разходите за управление и поддържане на общите части на сградата в размера по ал. 1, когато за самостоятелните им обекти е предвиден отделен вход.

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

Трябва ли да плащам разходи по общите части, ако не съм съгласен с определената сума ?!

Да, ако има решение на Общо събрание, касаещо вноските на живущите.

Имате още въпроси?

Използвайте формуляра за бърза връзка за да се свържете с нас. Към формуляра »


Газови, отоплителни и охладителни системи

„Бул Сървис” ЕООД, съвместно със свои партньори, предлага на клиентите си пълен набор...