Професионален домоуправител

Грижа за Етажната собственост
651432


Професионалният домоуправител или т.нар. оперативен мениджър е нашият най-важен служител за обектите ни. Поради този факт ние предоставяме на нашите клиенти високо квалифицирани кадри в сферата на професионалното управление на имоти. Лицата, които имат грижата да управляват Вашия обект са хора с дългогодишен опит, високи познания и същите вземат периодични участия в курсове, семинари и други подобни мероприятия с цел постоянно усъвършенстване.
В зависимост от големината на даден обект, същият може да се управлява и от няколко менажиращи и спомагащи дейността лица, в т.ч.: оперативен мениджър, административен мениджър, финансов мениджър, технически секретари и др. Нашата цел е да постигнем възможно най-високо ниво на професионализъм, като за целта Ви осигурим достатъчно на брой квалифицирани лица. В този смисъл ние възприемам термина „професионален домоуправител”, не просто като професия, а като съвкупност от няколко такива, обединяващи всеобщата идея – цялостно професионално управление на етажната собственост.
Назначение служители осигуряват за етажната собственост:

 • цялостно професионално управление на етажната собственост;
 • организиране и контрол на  цялостната дейност по поддържане на общите части на комплекса и прилежащите му пространства;
 • свикване, организиране и провеждане на Общите събрания на Етажната собственост;
 • изготвяне и предлагане на общото събрание Правилник за управлението, реда и надзора на Етажната собственост, както и контрол по спазването му;
 • организиране режима на достъп и вътрешния ред в етажната собственост;
 • контрол на поддръжката на електроинсталацията, ВиК инсталацията, охладителните системи, домофонната система, системите за сигурност, вратите  и остъкляването и всички други съоръжения, заедно със закупуване и доставка на консумативи и материали;
 • контрол на работата на фирмените специалисти – електротехник, ВиК специалист, енергетик и други по профилактичната поддръжка на техническата инфраструктура на комплекса – съгласно график. При необходимост се възлага работа на обекта и се следи за бързото и качествено отстраняване на повредите. Всички ремонти и дейности се отразяват надлежно в специален регистър;
 • Осигуряване на дежурни специалисти по техническата поддръжка в извънработно време на принципа 24/7;
 • следене на гаранционните претенции на Възложителя;
 • юридически консултации и при необходимост намеса при междусъседски спорове;
 • представителство пред общински, държавни органи и институции;
 • уреждане на всички спорове и претенции към предишни собственици и/или строители и др.;
 • регистрация, откриване на партиди, обработка, разпределяне, събиране и плащане на всички текущи и еднократни  сметки на общите площи (на единични апартаменти - по заявка) към Електроразпределение, Водоразпределение, газоснабдителни фирми, ансансьорни сервизи и др. Водене на стриктно счетоводство и готовност за отчет пред оторизираните представители на Възложителя (Надзорен съвет, Собственик, Управител);
 • събиране на месечните вноски, водене на касовата наличност, отчет пред Управителния(Надзорния) съвет до 15 (петнадесет) работни дни при поискване, но не по-рядко от 1 (един) път на всеки 6 (шест) месеца;
 • принудително събиране на дължимите суми по съдебен път от нередовните платци;
 • отчетите се формират по три пера: месечен абонамент към „Бул Сървис” ЕООД формиран от събраните суми от дейностите, които се извършват; платените суми за режийните разходи; сумите, отделени за аварийни разходи, които са под разпореждане на Управителя;
 • разпределяне и събиране на вноските, обработка на плащанията, проверка на фактурирането, събиране на просрочени вземания от нередовни платци;
 • всички допълнителни дейности, които Възложителя би поискал да бъдат включени като част от задълженията на Изпълнителя при подписване на договора;

Направете запитване за услугата тук.


Индивидуална грижа за имота

Фирма „Бул Сървис” ЕООД предоставя на своите клиенти т.нар. на Запад услуга „пропърти...